مدیر مسئول


دکتر علی شمس دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

سردبیر


دکتر سید محمود حسینی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

مدیر اجرایی


دکتر شادعلی توحیدلو استادیار- توسعه روستایی دانشگاه زنجان

توسعه کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمود حسینی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اسدی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین شعبانعلی فمی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث زرافشانی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کوروش رضایی مقدم استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن خسروی پور استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ملاثانی اهواز

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شمس دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا مجردی دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

  • gh.r.mojarradiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر یعقوبی دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

  • yaghobiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر روح اله رضائی دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد بادسار دانشیار- توسعه روستایی دانشگاه زنجان

توسعه روستایی

کارشناس نشریه


مهندس احترام پیری دانشجوی دکتری- توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

توسعه کشاورزی