عوامل روان‌شناختی مؤثر بر توسعه صنایع دستی در مناطق روستایی شهرستان زنجان
عوامل روان‌شناختی مؤثر بر توسعه صنایع دستی در مناطق روستایی شهرستان زنجان

شیرین سلطانی؛ رویا کرمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 71-89

چکیده
  ایجاد تحول در شیوه زندگی و آسیب پذیری اشتغال روستایی سبب توجه فراوان به صنایع دستی با توجه به سهولت توسعه آنها شده است. صنایع دستی با خصوصیات ممتازی چون: تکیه بر عوامل تولید محلی، دانش بومی، سرمایه اندوز ...  بیشتر