آدرس دوفصلنامه: دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی- گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دفتر دوفصلنامه تحقیقات ترویج و توسعه روستایی

پست الکترونیکی jrdes@znu.ac.ir

 

شماره تماس: 33054338-024


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image