نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهان دارویی و معطر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک 08632623424

2 دانش آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

به دلیل تأثیرات نامطلوب کشاورزی مرسوم روی سلامتی انسان‌ها و محیط‌زیست، تاکید زیادی در سطح جهانی و نیز ملی در جهت حرکت به سمت کشاورزی پایدار شده است. شناخت وضعیت نگرشی و رفتاری کشاورزان، به عنوان عاملان این سیاست، از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. در این تحقیق توصیفی- همبستگی، نگرش و رفتار کشاورزان در خصوص کشاورزی پایدار با تأکید بر حفظ نباتات مطالعه شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی و فرمول کوکران 300 نفر از کشاورزان شهرستان اراک انتخاب و مطالعه شدند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تایید شد و پایایی آن نیز با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 0.86 برای شاخصهای ترکیبی به دست آمد. نتایج نشان داد که 86 درصد کشاورزان، نگرشی خنثی و تنها 14 درصد نگرش مساعدی در خصوص کشاورزی پایدار داشتند. ضریب همبستگی نشان داد که رفتار کشاورزان ارتباط مثبت و معنی‌داری با متغیرهای نگرش به پایداری، سطح تحصیلات، مساحت زمین‌های زراعی دیم، مساحت زمین‌های زراعی یکپارچه‌شده، میزان علاقه به یکپارچه‌سازی، ارتباط با کارشناسان کشاورزی، ارتباط با مراکز فروش ماشین‌آلات کشاورزی، بازدید از مزارع ترویجی، استفاده از رادیو، کشاورزان همسایه در روستا و رابطه منفی و معنی‌داری با درآمد ماهانه کشاورزان داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای نگرش، مساحت زمین زراعی، درآمد ماهانه، سطح تحصیلات، دریافت اطلاعات از فروشندگان نهاده‌ها و علاقه به یکپارچه کردن مزارع، 33.9 درصد واریانس رفتار کشاورزان در خصوص پایداری را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Farmers attitude toward sustainable agriculture and its relation with their sustainable behaviours of pest control and plant disease (case study: Arak township)

نویسندگان [English]

  • Faezehossadat Abtahi 1
  • Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard 2

1 1Department of Medicinal Plants, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran.

2 Ph.D Graduate of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

Due to the adverse effects of conventional agriculture on human health and the environment, there has been a lot of emphasis at the global and national level to move towards sustainable agriculture. Knowing the attitudinal and behavioral status of farmers, as agents of this policy, is very important. In this descriptive-correlational research, the attitudes and behavior of farmers regarding sustainable agriculture were studied with an emphasis on plant conservation. Using multi-stage random sampling method and Cochran's formula, 300 farmers of Arak city were selected and studied. The validity of the research tool was confirmed by using the opinions of experts, and its reliability was also obtained by conducting a preliminary study and calculating Cronbach's alpha greater than 0.86 for composite indicators. The results showed that 86% of farmers had a neutral attitude and only 14% had a favorable attitude regarding sustainable agriculture. The correlation coefficient showed that farmers' behavior has a positive and significant relationship with the variables of attitude towards sustainability, level of education, area of rainfed agricultural land, area of integrated agricultural land, level of interest in integration, contact with agricultural experts, contact with agricultural machinery sales centers, visit to Extension farms, use of radio, neighboring farmers in the village and a negative and significant relationship with farmers' monthly income. Regression analysis also showed that Six variables including attitude, agricultural land area, monthly income, education level, receiving information from input sellers and interest in integrating farms explain 33.9% of the variance of farmers' behavior regarding sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Agriculture
  • Farmers
  • Attitudes
  • Plant Diseases
  • Arak Township