نویسندگان محترم  لازم است مقالات ارسالی را مطابق راهنما و فرمت مقاله که در زیر آمده است تهیه کنند. بدیهی است که عدم رعایت فرمت باعث قرار نگرفتن مقاله در فرآیند بررسی و داوری خواهد شد.

دانلود راهنمای تدوین مقاله برای دو فصلنامه تحقیقات ترویج و توسعه روستایی

دریافت کاربرگ تعهد نویسندگان

دریافت کاربرگ تعارض منافع

مقاله ارائه شده به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری چاپ شده یا همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشد. کلیه مقالات باید اصول اخلاقی مجله را رعایت نمایند. اطلاعات مربوط به اصول اخلاقی مجله در وب سایت زیر قابل دسترس هستند:

http://jrdes.znu.ac.ir/journal/process?ethics

اجزای مقاله:

مقالات مورد پذیرش این مجله از نوع مقالات علمی پژوهشی و مبتنی بر مطالعات تجربی (Empirical Studies) هستند. این مقالات گزارش های پژوهشهای اصلی بوده که داده‌های اولیه یا ثانویه را مورد استفاده قرار داده و با تحلیل های آماری یا غیرآماری به دنبال آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات پژوهشی هستند. یک مقاله علمی پژوهشی از اجزای زیر تشکیل شده است:

1)      صفحه عنوان: عنوان مقاله، نام نویسندگان و آدرس تماس به زبان فارسی و انگلیسی

2)      عنوان، چکیده، واژه های کلیدی

3)      مقدمه

4)      روش شناسی

5)      نتایج

6)      بحث و نتیجه گیری

7)      قدردانی

8)      منابع

9)      عنوان، چکیده و واژه های کلیدی انگلیسی