هدف این مجله انتشار یافته‌های  علمی و پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌هایی همچون توسعه پایدار روستایی و کشاورزی، ارتباطات و اطلاعات روستایی، ترویج و آموزش در حیطه‌های کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهش‌های نظام های کشاورزی، مطالعات سیستمیک در توسعه روستایی، برنامه ریزی روستایی و کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و توسعه جوامع محلی می‌باشد. این نشریه همچنین به دنبال ایجاد بستری جهت ایجاد شبکه و توسعه تعاملات علمی بین کنشگران مختلف نظام‌های نوآوری کشاورزی و توسعه روستایی در راستای پیشرفت و گسترش علوم مرتبط با موضوعات فوق است. هدف این مجله انتشار یافته‌های  علمی و پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌هایی همچون توسعه پایدار روستایی و کشاورزی، ارتباطات و اطلاعات روستایی، ترویج و آموزش در حیطه‌های کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهش‌های نظام های کشاورزی، مطالعات سیستمیک در توسعه روستایی، برنامه ریزی روستایی و کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و توسعه جوامع محلی می‌باشد. این نشریه همچنین به دنبال ایجاد بستری جهت ایجاد شبکه و توسعه تعاملات علمی بین کنشگران مختلف نظام‌های نوآوری کشاورزی و توسعه روستایی در راستای پیشرفت و گسترش علوم مرتبط با موضوعات فوق است.