دو فصلنامه تحقیقات ترویج و توسعه روستایی، مجله‌ی با رویکرد میان رشته‌ای است که توسط دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران در هر سال در دو نوبت منتشر می‌گردد. هدف این مجله انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌هایی همچون توسعه پایدار روستایی و کشاورزی، ارتباطات و اطلاعات روستایی، ترویج و آموزش در حیطه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهش های نظام‌های کشاورزی، مطالعات سیستمیک در توسعه روستایی، برنامه ریزی روستایی و کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و توسعه جوامع محلی می‌باشد. این مجله با به کارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت های علمی استادان، پژوهشگران و صاحبنظران داخل و خارج کشور در زمینه های فوق، به دنبال نشر آخرین یافته های علمی پژوهشی و نظری آنان است. مخاطبان فصلنامه عبارت اند از: استادان، دانشجویان، برنامه ریزان، پژوهشگران، سیاستگذاران و دیگر علاقه مندان حیطه‌های علمی مرتبط.

این نشریه هم اکنون در فرایند کسب درجه علمی- پژوهشی، از طریق کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور می‌باشد و از کلیه نویسندگان تقاضا می‌گردد مقالات علمی- پژوهشی خود را که قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده یا به­طور هم­زمان به نشریات دیگر ارسال نشده باشند به این مجله ارسال نمایند. این دو فصلنامه از طریق نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس است:

http://jrds.znu.ac.ir

   نشانی: زنجان- کیلومتر 6 جاده ی تبریز، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، دفتر دو فصلنامه تحقیقات ترویج و توسعه روستایی