اقدامات لازم توسط نویسنده/نویسندگان محترم:

1.      نگارش مقاله طبق راهنمای نویسندگان

2.      ارسال مقاله توسط نویسنده/نویسندگان محترم از طریق سامانه نشریه

اقدامات لازم توسط نشریه

1.      بررسی اولیه فرمت مقاله توسط کارشناس نشریه

2.      دریافت مقاله توسط مدیر داخلی و کارشناس نشریه و بررسی فرمت نگارش آن

3.      ارسال مقاله به سردبیر توسط کارشناس نشریه

4.      بررسی مقاله توسط سردبیر

5.      در صورت پذیرش توسط سردبیر،مقاله برای انجام فرایند داوری به3 نفر از داوران مرتبط با موضوع نگارش مقاله ارسال خواهد شد.

6.       در صورت نیاز به اصلاحات (کلی/ جزئی)، نویسنده/ نویسندگان اصلاحات مورد نظر را پس از اعمالدوباره برای مجله ارسال می نمایند.

7.      برای کنترل اصلاحات خواسته شده مقاله مجددا توسط داوران تطبیقی بررسی خواهد شد.

8.      با دریافت نتیجه داوری و جمع بندی نظرات داوران توسط سردبیر، نتایج داوری‌ها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و دربارة مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود.

9.      نظر نهایی سردبیر و هیئت تحریریه ازطریق سامانه نشریه به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

10.  در صورت پذیرش نهایی مقاله گواهی پذیرش توسط سردبیر صادر می گردد.

11.  هزینه ویراستاری و چاپ مقاله قبل از صدور گواهی چاپ دریافت خواهد شد.

12.  مقاله پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

به اطلاع نویسنده/نویسندگان محترم می‌رساند که کلیه این فرایند توسط دفتر نشریه سعی خواهد شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.