مدیر مسئول


دکتر علی شمس دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

سردبیر


دکتر سید محمود حسینی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

مدیر اجرایی


دکتر شادعلی توحیدلو استادیار- توسعه روستایی دانشگاه زنجان

توسعه کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمود حسینی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اسدی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین شعبانعلی فمی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث زرافشانی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کوروش رضایی مقدم استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن خسروی پور استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ملاثانی اهواز

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


کریم نادری مهدیی استاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

توسعه روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شمس دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا مجردی دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر یعقوبی دانشیار- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر روح اله رضائی استاد- ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ترویج و آموزش کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد بادسار دانشیار- توسعه روستایی دانشگاه زنجان

توسعه روستایی

دبیر تخصصی


دکتر شادعلی توحیدلو استادیار - توسعه کشاورزی- گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

توسعه کشاورزی

مدیر وب سایت


دکتر حسین طهماسبی مقدم استادیار گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • tahmasebihosseinznu.ac.ir