آدرس دوفصلنامه: دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی- گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دفتر دوفصلنامه تحقیقات ترویج و توسعه روستایی

پست الکترونیکی jrdes@znu.ac.ir

 

شماره تماس: 33054338-024


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image