نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

ایجاد تحول در شیوه زندگی و آسیب پذیری اشتغال روستایی سبب توجه فراوان به صنایع دستی با توجه به سهولت توسعه آنها شده است. صنایع دستی با خصوصیات ممتازی چون: تکیه بر عوامل تولید محلی، دانش بومی، سرمایه اندوز بودن، کاربر بودن، مشارکت دادن زنان در تولید، متنوع کردن منابع درآمد خانوار، کاهش ریسک درآمد، برخورداری از ریشه های عمیق و پایدار در فرهنگ غنی کشور، بهبود رفاه خانوار روستایی بدون تخریب منابع طبیعی، دارای جایگاه محوری در اشتغال و کمک به معیشت پایدار جوامع روستایی است. در این میان شناسایی و بررسی ویژگی های روانشناختی تولیدکنندگان صنایع دستی در جهت توسعه، تولید کالا های بیشتر، جدیدتر و باکیفیت‌تر حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. از این رو این مطالعه با هدف کلی بررسی نقش عوامل روانشناختی مؤثر بر توسعه صنایع دستی در مناطق روستایی شهرستان زنجان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 13020 نفر بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان زنجان می باشند که از بین آنها تولیدکنندگان صنایع دستی به عنوان جامعه هدف انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تناسبی طبقه ای، نمونه موردنظر از سطح روستاهای شهرستان زنجان انتخاب گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 211 نفر تعیین گردید. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرخواهی از متخصصان موضوعی موردبررسی قرار گرفت و پایایی ترکیبی، برای متغیرهای تحقیق در رنج 0.82 تا 0.91 ارزیابی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از  نرمافزارهای آماری24 SPSS و24 AMOS انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل روان شناختی شامل ریسک‌پذیری، اعتماد به نفس، آینده نگری و انگیزه از اثر مثبت و معنی دار بر  توسعه صنایعدستی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Factors Affecting the Development of Handicrafts in Rural Areas of Zanjan Township

نویسندگان [English]

  • Shirin Soltani 1
  • Roya Karami 2

1 MSc in Rural Development, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan

2 Faculty member of Payame Noor University

چکیده [English]

Change in lifestyle and rural employment vulnerability has caused a lot of attention to handicrafts due to the ease of their development. Handicrafts with special features such as: relying on local production factors, indigenous knowledge, being capital-accumulators, being labor-oriented, involving women in production, diversifying household income sources, reducing income risk, having deep and stable roots in the rich culture of the country, improving the welfare of rural households without destroying natural resources, has a pivotal role in employment and helping the sustainable livelihood of rural communities. In this regard, identifying and investigating the psychological characteristics of industrialists in order to develop and produce more, newer and higher-quality goods is very important. Therefore, this study was conducted to investigate the role of psychological factors affecting the development of handicrafts in rural areas. The statistical population of this research was 19,435 people who are the beneficiaries of the agricultural sector of Zanjan Township, among them, handicrafts producers were selected as the target population, and using a stratified proportional sampling method, the target sample was selected from the village level of Zanjan Township. The sample size was determined to be 200 people based on Cochran's formula. The questionnaire was used its face and content validity was examined by the opinion of subject matter specialists and the composite reliability was evaluated and approved in the range of .82 up to .92. The findings showed that psychological factors including risk-taking, self-confidence, foresight, and motivation have a positive and significant effect on the development of handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handicrafts
  • Risk Taking
  • Self-Confidence
  • Creativeness
  • Foresight