نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

این مطالعه با هدف، تحلیل تأثیر استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی شهرستان سلماس انجام گرفت. روش تحقیق مطالعه، توصیفی ـ  همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، 21113 زن روستایی بودند. حجم نمونه با استفاده از  جدول کرجسی و مورگان 282 نفر به دست آمد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن  با استفاده از نظرسنجی از متخصصان تائید شد. پایایی پرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب  آلفای کرونباخ (بین 0.82 - 0.71)مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین احساس تأثیر، معنی دار بودن و شایستگی زنان روستایی به لحاظ دسترسی به کامپیوتر در منزل  تفاوت معنیداری وجود داشت. همچنین بین احساس تأثیر زنان روستایی به لحاظ دسترسی به  اینترنت در منزل تفاوت معنیداری وجود داشت. یافته های تحلیل همبستگی نشان داد میزان  استفاده زنان روستایی از تلگرام، اینستاگرام و تلویزیون با احساس معنیداری آنها همبستگی  منفی و معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Social Media and Networks on the Psychological Empowerment of Rural Women in Salmas Township

نویسنده [English]

  • Rahim Kazemi 1

1 Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of social media and networks on the psychological empowerment of rural women in Salmas town. The research method was descriptive and correlation. The statistical population consisted of rural women in Salmas township located at West Azarbaijan. The statistical population of this study was 31996 rural women. The sample size calculated 382 via Krejcie and Morgan table. A multistage cluster sampling method was used to select the samples. The research instrument was a questionnaire which its face and content validity were confirmed a by panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed via calculating the Cronbach's alpha (between 0.71-0.82). The research findings showed that there was significant difference between impact, meaningful and competence feeling of rural women in terms of access to the computer at home. Also, there was significant difference between impact feeling in terms of access to the internet at home. Findings of correlation analysis showed that there was negative and significant correlation between use of telegram, instagram, television by rural women and their meaningful feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Rural Women
  • Telegram
  • Instagram
  • Television