نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام،

چکیده

مراتع به‌عنوان یکی از مهم­ترین عرصه­‌های منابع طبیعی در کشور ما نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می­‌کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فقر اقتصادی اجتماعی با تخریب مراتع در مناطق روستایی شهرستان ایلام بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان ایلام به تعداد 6014 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 200 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب‌شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه موردمطالعه قرار گرفتند. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از استاد راهنما و کارشناسان ترویج تأیید و پایایی پرسشنامه از طریق انجام پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه (به‌طور متوسط 0.855) مورد تائید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 به انجام رسید. بررسی وضعیت مؤلفه‌های فقر نشان داد که 63 درصد روستاییان از نظر اقتصادی و 42 درصد از نظر اجتماعی، فقیر محسوب می‌شوند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای وضعیت مسکن، وضعیت درآمد، وضعیت تغذیه و شرایط ذهنی روانی توانسته‌اند 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته تخریب مراتع در مناطق روستایی شهرستان ایلام را تبیین نمایند؛ بنابراین پیشنهاد می­گردد مسئولان با فراهم آوردن شرایط لازم جهت بهبود وضعیت زندگی روستاییان از نظر جنبه‌­های اقتصادی و اجتماعی، از تخریب مراتع در مناطق روستایی جلوگیری به عمل‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between socio-economic poverty and pasture degradation in rural areas of Ilam County

نویسندگان [English]

  • somayye shabibi 1
  • marjan vahedi 2

1 Graduated master science of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam,

2 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University,

چکیده [English]

Pastures as one of the most important areas of natural resources in our country, play an essential role in achieving sustainable development. The purpose of this study was to investigate the relationship between socioeconomic poverty and pastures degradation in rural areas of Ilam County. This research, in terms of purpose, was applied and a descriptive-correlation research method was used. The statistical population of this study included all rural households in Ilam County (N=6014) Based on the Cochran formula, 200 of them were selected by using a proportionate stratified random sampling method and studied by a questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and reliability was confirmed through a pilot- test and the Cronbach Alpha coefficient was calculated for each section of the questionnaire (α=0.855). Data analysis was performed by using the SPSS20 software. The survey of the status of poverty components showed that 63 percent of rural people were considered economically and 42 percent socially poor. The results of regression analysis showed that variables of housing status, income status, nutritional status and, psychological and mental conditions have explained 56% of the changes in pasture degradation in rural areas of  Ilam County. Therefore, it is suggested that the authorities provide the necessary conditions to improve the living conditions of the villagers in terms of economic and social aspects, to prevent the destruction of pastures in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pastures degradation
  • Economic poverty
  • Social poverty
  • rural area