نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی کمبود سرمایه کشاورزان به شمار می‌­رود که همواره به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد این بخش مطرح بوده است. اعطای اعتبارات با مدیریت صحیح می‌‍­تواند نقش مهمی را در رشد بخش کشاورزی بازی کند و موجبات توسعه ملی را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تسهیلات و اعتبارات بانک کشاورزی در توسعه بخش زراعت، دامپروری و باغبانی شهرستان کنگاور به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش روستاییانی می­‌باشد که بین سال­‌های 1390 تا 1396 از تسهیلات و اعتبارات بانک کشاورزی استفاده نموده‌­اند (1000=N) که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌­ای چندمرحله‌ای 213 نفر از آن‌ها برای انجام تحقیق انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام پیش‌آزمون بین 30 نفر خارج از نمونه آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 0.65 تا 0.87) تعیین شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم­افزار SPSS24 انجام شد. یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد رابطه معناداری بین متغیرهای درآمد سالانه کل و درآمد سالانه حاصل از فعالیت کشاورزی با توسعه بخش زراعت و رابطه مثبت و معناداری بین استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانک کشاورزی با توسعه بخش زراعت وجود دارد؛ اما نتایج تحلیل همبستگی حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دریافت اعتبارات از بانک کشاورزی با توسعه بخش دامپروری و باغبانی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of facilities and credits of Bank Keshavarzi (agriculture bank) on agronomy, livestock, and horticulture development in Kangavar Township

نویسندگان [English]

  • Rezvan Kalhor 1
  • Mehdi Ghasemi 2

1 Postgraduate of Rural Development, University of Zanjan

2 Ph.D of Agricultural Development, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan

چکیده [English]

One of the most important issues related to the agricultural sector is the lake of farmer’s capital which has always been one of the factors limiting the growth of this sector. The proper management of credits can play an important role in the growth of the agricultural sector and contribute to national development. This study has been 
conducted to investigate the role of facilities and credits of Bank Keshavarzi (agriculture bank) on agronomy development in Kangavar Township. The study population consisted of all villagers that used facilities and credits of Bank Keshavarzi (in years 2011-2017; N=1000) which by using multi-stage sampling 213 of them were selected. Data was collected using a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire had been confirmed by a panel of experts and key informants before the pre-test stage. The reliability of the instrument was assessed by conducting a pilot 
study among 30 samples out of the original sample. The reliability of instrument for the all sections based on Cronbach's alpha coefficients value (0.65- 0.87) shows an acceptable level of internal consistency. The SPSS software was used for data analysis. The results of the correlation analysis showed that there was a significant 
correlation between annual income and annual agricultural income with agronomy sector development and there was a positive and significant correlation between facilities and credits of |Bank Keshavarzi with agronomy sector development. However, the results of the correlation analysis showed that there wasn’t a significant correlation between facilities and credits of Bank  Keshavarzi with livestock and horticulture development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Credits Bank Keshavarzi Agronomy Kangavar Township