نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بخش تعاونی یکی از بخش‌های مهم و سه‌گانه اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل ‏مؤثر ‏بر رضایتمندی دامداران از عملکرد تعاونی های تخصصی ‏ (مطالعه موردی: شهرستان خمینی‌شهر) ‏انجام شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از اعضای تعاونی جمع‌آوری ‏گردید. جامعه آماری این تحقیق را 2000 عضو تعاونی دامداران شهرستان خمینی‌شهر تشکیل داد که با ‏استفاده از فرمول کوکران تعداد 104 نفر از اعضای تعاونی به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب و اطلاعات لازم از ‏این تعداد به دست آمد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از پایلوت تست و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ‏که مقدار آن برابر با 87 درصد می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که دیدگاه افراد نسبت به رضایت از تعاونی ‏در سطح متوسط بود. در این بین رضایت از دریافت کنسانتره و سایر نهاده‌های دامی در سطح ضعیف ‏ارزیابی بدست آمد. همچنین نتایج تحلیل عاملی در عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی اعضا تعاونی در قالب پنج ‏عامل اقتصادی، خدماتی – حمایتی، نهادی، اجتماعی و ارتباطی دسته‌بندی ‌شده‌اند که این عوامل ‏درمجموع 2/75 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته عملکرد مطلوب تعاونی ها را به خود اختصاص ‏داده‌اند. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Performance Satisfaction from Livestock Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ebrahimi 1
  • enayat parvizi 2

1 Department of Rural Development College of Agriculture, Isfahan University of Technology

2 Department of rural development, College of agriculture, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

The cooperative sector is one of the most important economic sectors in Iran. The goal of the present study is to investigate the factors affecting performance satisfaction from livestock ‎cooperatives (Case Study: Khomeini Shahr County). Necessary data were collected through interviews and questionnaires. The statistical population was 2,000 dairy farmers in Khomeini Shahr County. Using the Cochran formula 104 members were selected. For determine the reliability of the questionnaire was obtained by using the results of the pilot test and calculating the Cranach Alpha coefficient of 87%. The Results of the research showed that the attitude of members about the cooperative satisfaction was an average level. Cooperative members’ satisfaction from the receiving of concentrates and other inputs was at a very low level. The results of factor analysis showed that the factors influencing cooperative member satisfaction could be classified into 5 factors such as economic, services-support, institutional, social, and communication, these factors explained 75.2% of the total variance of the dependent variable (cooperative performance)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Business Satisfaction