نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

کیفیت زندگی اساساً برای ارزیابی وضعیت بهزیستی افراد یا جوامع به‌مثابه یک کل به کار می‌رود و طرح هادی روستایی، به‌عنوان نخستین تلاش سازمان‌یافته و فراگیر برای بهبود کیفیت زندگی روستایی و ساماندهی فضاهای روستایی است. با توجه به ادامه روند اجرای این طرح‌ها، ارزیابی اثرات آن‌ها، موضوع مهمی است که می‌تواند از یک‌سو پیامدهای اجرای طرح را در روستا مشخص کند و از سوی دیگر با شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های موجود، اطلاعات لازم را برای مدیریت بهتر طرح‌ها فراهم نماید. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستائیان دهستان رازان شهرستان خرم­آباد انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوارهای روستاهای رازان به تعداد 515 نفر که 220 سرپرست از روستاهایی که طرح هادی در آن‌ها اجراشده، انتخاب و پرسشگری صورت پذیرفت. انتخاب نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انجام‌گرفته است. پرسشنامه­ای محقق ساخته، با مرور پیش نگاشته­ها طراحی گردید که روایی آن بر پایه نظر جمعی از کارشناسان بنیاد مسکن استان لرستان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­های بوعلی سینا و لرستان تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ در دامنه (94%-83%=α) تأیید گردید. به منظور بررسی نتایج از نرم‌افزار Spss نسخه 21 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که در مجموع، اجرای طرح هادی تأثیر مثبتی بر بعد کالبدی کیفیت زندگی داشته است این در حالی است که بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی و محیط­زیستی کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معنی­داری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of Rural Guide Plan Implementation on Quality of Life (Case of Raazan District in Khorramabad County)

نویسندگان [English]

  • Karim Naderi Mahdei 1
  • Rezvan Omidnejad 2
  • saeed gholamrezai 3

1 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,

2 Ph.D. Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Associate Professor, Department of Agricultural Economic and Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده [English]

Quality of life is used to evaluate the condition of individuals or communities. The rural guiding plan is to improve the quality of rural life and organize the rustic space. Evaluating rural guiding plan effects is an important issue that can provide the necessary information for better project management. The present research has been conducted with the aim of investigating the effects of the implementation of the rural guiding plan on improving the quality of life of the villagers of Raazan village of Khoramabad county. The research method is descriptive-analytical and data collection was done in the field with a questionnaire. The statistical population of this research is all heads of households in Razan villages, numbering 515 people. The selection of samples was done by a simple random method. A researcher-made questionnaire was designed by reviewing the previous manuscripts, the validity of which was confirmed based on the opinion of a group of experts, and the reliability of the questionnaire was also confirmed by calculating Cronbach's alpha (α = 94%-83%). SPSS 21 software was used in this research. The research results show that implementing this plan has not had a positive effect on the physical-environmental, social, and economic aspects of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • Rral development plan
  • Environmental dimension
  • Physical dimension