نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

   مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است که به دنبال شناسایی و اعتباریابی پیامدهای تضاد بر سر بهره ‏برداری از مراتع استان آذربایجان‏ غربی است. فرآیند اجرای پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. روش نمونه‏ گیری در بخش کیفی و کمی پژوهش، به ترتیب روش هدفمند گلوله برفی و تصادفی طبقه ‏ای بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را 17 نفر از کارشناسان و خبرگان و بخش کمّی را 363 نفر از بهره ‏برداران محلی تشکیل می‏ دهد. داده‌های مرتبط در هر دو مرحله با استفاده از روش‌های مختلف یعنی تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل مضمون، پیامدهای شناسایی‌شده تضاد را در چهار عامل هنجاری-ارزشی، محیط‏زیستی، اقتصادی و مدیریتی طبقه‏ بندی کرد. سپس به منظور اعتباریابی پیامدهای شناسایی‏ شده تضاد از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. تحلیل ‏ها مطلوب بودن روایی، پایایی و شاخص‌های برازش مدل ساختار عاملی را اثبات کرد. نتایج به‌دست‌آمده بر اساس نظرات شرکت‌کنندگان در این پژوهش، می‏ تواند بینش درستی در مورد سیاست‏ های بلندمدت برای حل تضاد بر سر بهره ‏برداری و مدیریت مراتع فراهم ‏کند. به‌طورکلی این مطالعه پیشنهاد می ‏کند که راهکارهای مدیریت مراتع بر اساس شرایط و ظرفیت‏ های مردم محلی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Validating the Conflict Consequences in Rangeland Utilization in West Azerbaijan Province: Convergence of Qualitative and Quantitative Methods.

نویسندگان [English]

  • Latif Haji 1
  • Dariush Hayati 2

1 Ph.D. Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study is an applied research that seeks to identify and validate the conflict consequences over rangeland exploitation in West Azerbaijan province. The implementation process of the current research was based on a mixed approach that was carried out in two qualitative and quantitative stages. The sampling method in the qualitative and quantitative part of the research was the purposive snowball sampling and stratified random sampling methods, respectively. The statistical population of the research qualitative part is 17 experts/proficients and the quantitative part is made up of 363 local exploiters. Related data in both stages were analyzed using different methods, i.e. Thematic Analysis and Confirmatory Factor Analysis. Thematic analysis classified the identified conflict consequences into four Normative-Value", "Environmental", "Economic" and "Managerial" factors. Then, second-order confirmatory factor analysis was used to validate the identified conflict consequences. The analyzes proved that the validity, reliability, and, fit indices of the factor structure model were appropriate. The results obtained based on the participants' opinions in this research can provide a correct insight into long-term policies to resolve the conflict over rangeland exploitation and management. In general, this study suggests that rangeland management strategies should be adopted based on the conditions and capacities of the local people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Mixed analysis
  • Natural resources
  • Tragedy of commons
  • Rangeland managing